oles_maasliouk: (Yudif)
[personal profile] oles_maasliouk
Originally posted by [livejournal.com profile] maryxmas at жіночий кінозал
Шановні колеги,

як ви знаєте, протягом минулого року я проводила покази кінофільмів про жінок в рамках проекту "Жіночий кінозал".
це фільми з українськими субтитрами мого власного перекладу.
шкода, що мало хто з вас знаходили можливість на них приходити.
тепер ця ситуація виправлена --
всі фільми, перекладені в рамках проекту, викладені на екс.уа.

прошу дуже, беріть, користуйтеся на здоров"я -- дивіться самі, показуйте іншим, радьте колегам і зацікавленим. днями я докладу туди Методичні рекомендації.

all_12

перелік фільмів:

„Крути як Бекхем”/Bend it Like Beckham, 2002. Велика Британія / Тема зустрічі: Жінки і спорт

„Мулан”/ Hua Mulan, 2009. Китай. / Тема зустрічі: жінки на війні

„Видіння, чи Життя Хільдегарди фон Бінген”/ Vision, 2009, Німеччина. /Тема зустрічі: жінки в релігії.

„Янголи із залізною хваткою”/Iron-Jawed Angels, 2004, США. /Тема зустрічі: жіночий рух і емансипація.

„Воїтельки”/Libertarias, 1996, Іспанія./ Тема зустрічі: жінки і визвольний рух.

„Вода”/Water, 2005, Індія. / Тема зустрічі: ранні шлюби.

„Весільна пісня”/The Wedding Song, 2008, Туніс. / Тема зустрічі: етнічність.

„Боксерка”/Punch Lady, 2007, Південна Корея. / Тема зустрічі: домашнє насильство.

„Вершниця на киті”/Whale Rider, 2002, Нова Зеландія. / Тема зустрічі: жінки і традиції.

„В тисячу разів сильніші” /A Thousand Times Stronger, 2010, Швеція. / Тема зустрічі: подвійні стандарти в школі.

„Осама”/Osama, 2003, Афганістан. / Тема зустрічі: дискримінація на ринку праці.

„Точка”, 2006, Росія. / Тема зустрічі: проституція.

„Життя понад усе”/Life Above All, 2010, Південно-Африканська республіка. / Тема зустрічі: ВІЛ/СНІД.

„Йентль” /Yentl, 1983, США. / Тема зустрічі: доступ жінок до освіти / релігія.

якщо все буде добре, я додаватиму фільми з українськими субтитрами і зроблю там ще й розділ з документальними фільмами.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 19th, 2017 01:26 pm
Powered by Dreamwidth Studios